Regulaminy GBP

REGULAMINY

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

Regulamin Mediateki

Regulamin Oddziału dla dzieci

Regulamin Filii GBP

Regulamin zajeć w GBP Kęty

Karta zgłoszeń na warsztaty - dziecko

Karta zgloszeń na warsztaty - dorosły

Cennik opłat

Polityka ochrony dzieci w GBP

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka pobiera opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Oddziału dla dzieci

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 2. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 3. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN  MEDIATEKI

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 • § 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z mediateki mogą korzystać wszyscy.
 2. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru udostępnień.
 3. Usługi reprograficzne podlegają ustalonym opłatom.
 4. W mediatece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Z mediateki mogą być wypraszani uciążliwi użytkownicy (zgodnie z Art.51. §1 Kodeksu Wykroczeń).

 • § 2. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
 1. W  mediatece korzystać można ze zbiorów całej biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma lub zbiory audiowizualne Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów mediateki Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem mediateki Czytelnik zwraca wszystkie zbiory, z których korzystał.

 • § WYPOŻYCZANIE

1.Zbiory mediateki (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

 1. 2. Wypożyczanie książek

a). za nieterminowe zwrócenie książek pobiera się opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 1. 3. Wypożyczanie czasopism:

a). jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres dwóch tygodni.

 1. 4. Wypożyczanie książek mówionych ( audiobook):

a). jednorazowo  można wypożyczyć 4 tytuły na okres jednego miesiąca,

b). ze zbiorów audio mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia-wyjątek stanowią lektury szkolne i bajki dla dzieci,

 b). w przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 5. Wypożyczanie filmów :

a). jednorazowo można wypożyczyć dwa tytuły na okres dwóch tygodni

b). ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia (wyjątek stanowią filmy animowane dla dzieci)

c). w  przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 6. Wypożyczanie e-czytników:

a). e-czytniki wypożycza się osobom pełnoletnim, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia (załącznik nr 1) u dyżurującego bibliotekarza na okres dwóch tygodniu

b). za nieterminowe zwrócenie e-czytników nalicza się opłatę określoną w cenniku opłat

 1. 7. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, czasopisma i zbiory audiowizualne z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 • § 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

 • § 4.PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z mediateki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Filii w Bielanach, Łękach, Nowej Wsi i Podlesiu.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować  bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może  zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  24 stycznia 2023r.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z warsztatów
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach z dnia 29.08.2023r. w sprawie wprowadzania Regulaminu korzystania z warsztatów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwo w warsztatach.
 2. Organizatorem warsztatów jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.
 3. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników na warsztatach. Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.kety.pl lub za pośrednictwem plakatów. Organizator określa okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Przed przystąpieniem do warsztatów uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu i respektować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

Rozdział II. Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Warsztaty są wydarzeniem:
 2. a) ograniczonym ze względu na liczbę uczestników,
 3. b) skierowanym do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym.
 4. Zapisy na warsztaty przyjmowane są osobiście, telefonicznie i/lub mailowo. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
 5. Udział w warsztatach wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia zapisu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Jest to jedyna forma zapisu na warsztaty.
 6. Kartę zgłoszenia uczestnik/opiekun prawny wypełnia po zapisaniu się na warsztaty osobiście/telefonicznie/mailowo i potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
 7. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej i dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów lub uzupełnić i podpisać w dniu warsztatów.
 8. Organizator powiadomi uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę uczestników. W przypadku nieotrzymania powiadomienia należy uznać, że zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w warsztatach.
 9. Zapisanie na warsztaty poprzez złożenie karty zgłoszenia udziału jest jednoznaczne z obowiązkową obecnością na zajęciach. Zapisana osoba, która nie pojawi się na zajęciach w konsekwencji nie będzie zapisywana na inne wydarzenia biblioteczne. Warsztaty mają ograniczoną liczbę miejsc i nieprzychodzenie na zajęcia blokuje miejsca innym zainteresowanym.
 10. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w warsztatach oraz wykluczenia uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany uczestnik działa sprzecznie z regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w regulaminie.

Rozdział III Obowiązek informacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach, ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (033) 845 31 02
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będzie się odbywało w celu związanym z organizacją oraz przeprowadzeniem warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Wizerunek utrwalony w postaci zdjęć przetwarzany będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością.
 4. W związku z przetwarzaniem podanych danych w wyżej wymienionych celach ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do kontroli działalności Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram Pani/a/Dziecka dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (Meta Platforms Ireland Limited).
 5. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.
 9. Zgoda na przetwarzanie Pani/a danych w postaci wizerunku jest dobrowolna.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Rozdział IV Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia na warsztaty ze względu na problemy techniczne z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym uczestnika warsztatów.
 2. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w warsztatach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dojście dziecka - uczestnika do miejsca warsztatów oraz powrót do domu.
 4. Odbiór uczestników/dzieci powinien nastąpić nie później niż 15 minut po zakończeniu warsztatów. Po tym czasie organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 5. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).
 6. Rodzice nie mogą pozostawiać w bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo do odwołania zajęć.
 8. Jeśli uczestnik warsztatów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji warsztatów może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl .
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika warsztatów.
 4. Zasady udziału i przebieg warsztatów określa wyłącznie niniejszy regulamin.

Karta zgłoszeń na warsztaty - dziecko

Karta zgloszeń na warsztaty - dorosły

 

CENNIK OPŁAT

Zarządzenie nr 5/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 4 maja 2022 r.

 

w sprawie cennika opłat w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.) oraz § 12 pkt 4d Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zarządzam, co następuje:

 • §1

Wprowadza się cennik opłat dotyczący:

 1. Przetrzymywania zbiorów

Książki/audiobook/

Od jednego woluminu za każdy rozpoczynający się  miesiąc

2,00 zł

Filmy/e-czytniki

Od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

2,00 zł

 1. Upomnienia

Upomnienia zwykłe

5,00 zł

 1. Usług komputerowych

Wydruk czarno-biały

1 strona A4

1 zł

Wydruk kolorowy

1 strona A4

3,00 zł

 

 • §2

Traci moc zarządzenie 10/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach z dnia 14 maja 2021 r.

 • §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 17/23 dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
z 29.12.2023r.

 

Polityka ochrony dzieci

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

Biblioteka jako miejsce, w którym dzieci zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas, uznaje swoją istotną rolę w promowaniu i przestrzeganiu praw człowieka dzieci. Biblioteka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego od przemocy.

 

Rozdział I

Bezpieczne relacje. Bezpieczna rekrutacja

 

 • 1.
 1. Biblioteka w miarę możliwości prowadzi dla dzieci cykliczne zajęcia na temat bezpiecznych relacji z innymi osobami, w tym dorosłymi, oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co je niepokoi.
 2. W pomieszczeniach biblioteki w miarę możliwości w widocznym miejscu umieszczone są materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznych relacji dorosłych z dziećmi i profilaktyki wykorzystywania seksualnego, a także numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.
 3. Biblioteka ustaliła zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi (załącznik nr 1), których

przestrzeganie stanowi obowiązek wszystkich pracowników i współpracowników.

 • 2.
 1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podaje dane osobowe (załącznik nr 2), które następnie służą bibliotece do wykonania obowiązku określonego w art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.) i sprawdzenia pracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem. Sprawdzenie dotyczy także osób poniżej 18 roku życia. W aktach pracownika przechowuje się wydruk sprawdzenia osoby w Rejestrze. Osoba figurująca w Rejestrze nie może zostać zatrudniona.
 2. Biblioteka zobowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przestrzegania go pod rygorem zakończenia stosunku prawnego łączącego bibliotekę z tą osobą. Wobec pracowników niniejszy dokument stanowi część regulaminu pracy.
 3. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich celem organizowania zajęć dla dzieci biblioteka wymaga, aby podmiot ten zaakceptował niniejszy dokument i zobowiązał się (w tym własnych pracowników i współpracowników delegowanych do wykonywania zadań na rzecz biblioteki) do przestrzegania jego zapisów.

 

 

Rozdział II

Interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 

 • 3.
 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania. 
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
  1. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);
  2. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;
  3. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
  1. pracownika,
  2. inne osoby trzecie, 
  3. rodziców/opiekunów prawnych,
  4. inne dziecko.
 4. W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową. 
 5. Interwencja prowadzona jest przez Dyrektora biblioteki, która może wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, email, telefon) zostaną podane do wiadomości pracowników.
 6. W przypadku zgłoszenia krzywdzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za interwencję, interwencję prowadzi inna, wyznaczona osoba.
 • 4.

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu, i następnie wypełnia kartę interwencji. 

 • 5.
 1. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3). Kartę umieszcza się w segregatorze interwencji.
 2. Wszyscy pracownicy organizacji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie. 

 • 6.

 

Krzywdzenie ze strony pracownika/współpracownika

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika lub współpracownika, osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.   
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami, pracownikiem/współpracownikiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 3. Dyrektor biblioteki organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.  
 4. W przypadku gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, Dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 4).
 5. W przypadku gdy pracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Dyrektor powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia. Jeżeli pracownik lub współpracownik, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez bibliotekę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren biblioteki, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.   
 • 7.

 

Krzywdzenie przez inne osoby trzecie

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną), Dyrektor biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 2. Dyrektor biblioteki organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.  
 3. W przypadku gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, dyrekcja biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
 4. W przypadku gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, Dyrektor biblioteki sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (załącznik nr 5).
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 
 • 8.

 

Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów 

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów, Dyrektor biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 2. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, Dyrektor biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
 3. W przypadku gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), Dyrektor informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej (załącznik nr 6) lub sąd rodzinny (załącznik nr 5) o potrzebie interwencji. 
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

  

 • 9.

 

Krzywdzenie rówieśnicze

 

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko uczęszczające do biblioteki (np. na zajęciach grupowych) Dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3). Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.  
 2. W toku rozmów opisanych w pkt. 1 dąży się do zmiany zachowania dziecka krzywdzącego i ustalenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku krzywdzonemu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia tych celów dziecko krzywdzące jest wydalone na stałe z zajęć.
 3. Dyrektor organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.
 4. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie. 
 5. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

 

Rozdział III

Internet

 • 10.
 1. Biblioteka, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju a także edukować dzieci w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu.
 2. Na terenie biblioteki dostęp dzieci do internetu możliwy jest:
  1. bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie biblioteki (dostęp swobodny),
  2. za pomocą własnego urządzenia użytkownika, przez sieć wifi.
 3. Biblioteka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny, a także w miarę możliwości prowadzi z tego zakresu edukacyjne zajęcia dla dzieci.
 • 11.
 1. Dyrektor biblioteki wyznacza osobę odpowiedzialną za internet.
 2. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, by na wszystkich komputerach z dostępem do internetu na terenie biblioteki było zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.
 3. Osoba odpowiedzialna za internet regularnie sprawdza, czy na komputerach z wolnym dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści oraz w miarę możliwości stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie, gdy treści te zostały tam zapisane.
 4. Gdy zostanie ustalone dziecko, które korzystało z komputera w chwili zamieszczenia na nim niebezpiecznych treści, należy w przyjazny sposób przeprowadzić z nim rozmowę edukacyjną o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i o szkodliwości takich treści.

 

 

Rozdział IV

Wizerunek dzieci

 • 12.
 1. Biblioteka, uznając prawo dzieci do prywatności i ochrony ich dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku każdego dziecka.

 

 • 13.
 1. Pracownikowi lub współpracownikowi biblioteki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) przebywającego na terenie biblioteki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pracownik lub współpracownik biblioteki nie może upubliczniać wizerunku dziecka w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie wideo) bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka powinna zawierać wskazanie, gdzie będzie wykorzystywany wizerunek dziecka (np. celem publikacji w serwisach społecznościowych).
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie i upublicznienie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

Rozdział V

Monitoring stosowania polityki

 • 14.
 1. Dyrektor biblioteki jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.  
 2. Dyrektor przeprowadza wśród pracowników biblioteki ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki raz w roku do dnia 30.11 (załącznik nr 7).   
 3. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w organizacji. 
 4. Dyrektor dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu.
 5. Dyrektor biblioteki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.  

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

 • 15.

 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.  
 2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników organizacji, niezależnie od obywatelstwa, jak i szczebla zatrudnienia.
 3. Ogłoszenie następuje poprzez jej wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników, przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki

 

Rozdział VII

Słowniczek

 • 16.
 1. Pracownikiem biblioteki jest osoba zatrudniona na umowę o pracę.
 2. Współpracownikiem organizacji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź wolontariusz, a także osoba zatrudniana przez podmiot zewnętrzny do wykonywania usług na rzecz biblioteki.
 3. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia, działająca za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Dyrektor biblioteki oznacza osobę kierującą biblioteką – dyrektora biblioteki.
 5. Dzieckiem jest osoba poniżej 18 roku życia.
 6. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.  
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.   
 8. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika organizacji, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.  

 

 

 

Załącznik nr 1- zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi

 1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek
 2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku  i danej sytuacji. Komunikując się z dzieckiem, staraj się, by Twoja twarz była na poziomie twarzy dziecka.
 3. Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych pracowników, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, zawsze powiadom o tym pozostałych pracowników i wolontariuszy oraz poinformuj, w którym dokładnie miejscu będziesz przebywać wraz z dzieckiem.
 4. Nie komunikuj się z żadnym dzieckiem bez wiedzy jego rodziców lub opiekunów prawnych, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych. Używaj do kontaktu służbowych narzędzi komunikacji i zapraszaj dziecko do kontaktu w godzinach Twojej pracy. W przypadku komunikacji internetowej, korzystaj z grupowych czatów, nie wiadomości prywatnych.

 

Załącznik nr 2 – zakres danych osobowych do sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Imię i nazwisko: …………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………….. 

Pesel: ……………………………………………….……………. 

Nazwisko rodowe: …………………………….…………… 

Imię ojca: ……………………………………….……………… 

Imię matki: …………………………………….……………… 

 

 

Załącznik nr 3 – karta interwencji

1. Imię i nazwisko dziecka  

 

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) 

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia  

 

4. Opis podjętych działań, innych niż interwencja 

Data 

Działanie 

   
   
   

5. Spotkania z opiekunami dziecka 

Data 

Opis spotkania 

   
   
   

6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) 

·       zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,  

·       wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,  

·       inny rodzaj interwencji (jaki?) 

.…………………………………………………………………....... …………………………………………………………………........ …………………………………………………………………....... 

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji 

 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli organizacja uzyskała informacje o wynikach działania własnego/działania rodziców 

Data 

Działanie 

   
   
   
   

 


 

 

Załącznik nr 4 – zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

Miejscowość, dnia ………………… r.

Prokuratura Rejonowa

                                                                                               w …………………… [1]

 L. Dz. ……………..                                                                                        

                       

Zawiadamiający: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego …………………….(imię i nazwisko, data urodzenia) przez ………………………… (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez …… (imię i nazwisko pracownika) czynności służbowych dziecko ………………………………….. (imię i nazwisko) ujawniło niepokojące fakty dotyczące

Dalszy opis podejrzenia popełnienia przestępstwa……………………………………………………………………………...

 

PODPIS


 

Załącznik nr 5 – wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny/dziecka

Miejscowość, dnia ...............................

                                                                                   Sąd Rejonowy

                                                                       w ..................................

                                                                       … Wydział Rodzinny i Nieletnich[2]

L. Dz.…………………..

Wnioskodawca: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

Uczestnicy postępowania: ....................(imiona i nazwiska rodziców)

                                           ul............................

                                            ..................................(adres zamieszkania)

                                            rodzice małoletniego: ………………………(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Niniejszym  wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ………………… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia[3])  i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

Opis sytuacji zagrożenia dobra dziecka……………………………………………………………………………………...

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, ze dobro małoletniego ………………. jest zagrożone, a rodzice nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniej i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.             

   PODPIS

Załącznik nr 6 – wniosek do ośrodka pomocy społecznej

...................................................

miejscowość, data 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ...................................................

Adres OPS-u właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania/pobytu dziecka .................................................

Wnioskodawca: ................................................... (imię nazwisko osoby zgłaszającej/dane instytucji zgłaszającej)

adres osoby zgłaszającej/instytucji zgłaszającej ...................................................

Dotyczy dziecka ................................................... /

rodziny zamieszkałej pod adresem: ................................................... 

Dane umożliwiające identyfikację dziecka ................................................... (imię i nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, dane rodziców/opiekunów) 

Wniosek o sprawdzenie sytuacji małoletniego

Wnoszę o sprawdzenie sytuacji małoletniego ................................................... (dane umożliwiające identyfikację dziecka np. (imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, adres zamieszkania/pobytu) poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz udzielenie pomocy dziecku w przypadku stwierdzenia zagrożenia jego dobra. 

Uzasadnienie

Tutaj należy opisać niepokojące sytuacje, co sprawiło, że zdecydowaliśmy się na podjęcie interwencji, dlaczego uważamy, że dobro dziecka jest zagrożone. Pamiętaj, że im więcej informacji podasz, tym jest większa szansa na skuteczną interwencję. 

PODPIS

Załącznik nr 7 – ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki ochrony dzieci

Monitoring polityki– ankieta

l. p.

Pytanie

Tak

Nie

1.

Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

   

2.

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

   

3.

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

   

4.

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

   

5.

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? (wpisz poniżej tabeli)

   

 

[1] Zawiadomienie należy złożyć do Prokuratury Rejonowej lub jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

[2] Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania.

[3] Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.

 

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader