Regulaminy GBP

REGULAMINY

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

Regulamin Mediateki

Regulamin Oddziału dla dzieci

Regulamin Filii GBP

Cennik opłat

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka pobiera opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Oddziału dla dzieci

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 2. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 3. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN  MEDIATEKI

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 • § 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z mediateki mogą korzystać wszyscy.
 2. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru udostępnień.
 3. Usługi reprograficzne podlegają ustalonym opłatom.
 4. W mediatece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Z mediateki mogą być wypraszani uciążliwi użytkownicy (zgodnie z Art.51. §1 Kodeksu Wykroczeń).

 • § 2. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
 1. W  mediatece korzystać można ze zbiorów całej biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma lub zbiory audiowizualne Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów mediateki Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem mediateki Czytelnik zwraca wszystkie zbiory, z których korzystał.

 • § WYPOŻYCZANIE

1.Zbiory mediateki (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

 1. 2. Wypożyczanie książek

a). za nieterminowe zwrócenie książek pobiera się opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 1. 3. Wypożyczanie czasopism:

a). jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres dwóch tygodni.

 1. 4. Wypożyczanie książek mówionych ( audiobook):

a). jednorazowo  można wypożyczyć 4 tytuły na okres jednego miesiąca,

b). ze zbiorów audio mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia-wyjątek stanowią lektury szkolne i bajki dla dzieci,

 b). w przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 5. Wypożyczanie filmów :

a). jednorazowo można wypożyczyć dwa tytuły na okres dwóch tygodni

b). ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia (wyjątek stanowią filmy animowane dla dzieci)

c). w  przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 6. Wypożyczanie e-czytników:

a). e-czytniki wypożycza się osobom pełnoletnim, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia (załącznik nr 1) u dyżurującego bibliotekarza na okres dwóch tygodniu

b). za nieterminowe zwrócenie e-czytników nalicza się opłatę określoną w cenniku opłat

 1. 7. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, czasopisma i zbiory audiowizualne z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 • § 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

 • § 4.PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z mediateki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Filii w Bielanach, Łękach, Nowej Wsi i Podlesiu.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować  bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może  zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  24 stycznia 2023r.

 

CENNIK OPŁAT

Zarządzenie nr 5/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 4 maja 2022 r.

 

w sprawie cennika opłat w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.) oraz § 12 pkt 4d Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zarządzam, co następuje:

 • §1

Wprowadza się cennik opłat dotyczący:

 1. Przetrzymywania zbiorów

Książki/audiobook/

Od jednego woluminu za każdy rozpoczynający się  miesiąc

2,00 zł

Filmy/e-czytniki

Od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

2,00 zł

 1. Upomnienia

Upomnienia zwykłe

5,00 zł

 1. Usług komputerowych

Wydruk czarno-biały

1 strona A4

1 zł

Wydruk kolorowy

1 strona A4

3,00 zł

 

 • §2

Traci moc zarządzenie 10/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach z dnia 14 maja 2021 r.

 • §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

logo malopolskalogo dolina solylogo leaderlogo unia

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty

bip

 

© 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Please publish modules in offcanvas position.