REGULAMIN CZYTELNI KSIĄŻEK I CZASOPISM z dnia 11.04.2016r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę Czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Miejsce w Czytelni zajmuje się dowolnie.
 5. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru wypożyczeń.
 6. Ustalonym opłatom podlegają usługi reprograficzne.
 7. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Z Czytelni mogą być wypraszani uciążliwi czytelnicy (art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń).

2. WYPOŻYCZANIE

 1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów całej Biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów Czytelni, w tym również z czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji Czytelnika.
 5. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni na zewnątrz,
  • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego tygodnia,
  • O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz,
  • Nie wypożycza się: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i zbiorów regionalnych,
  • Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
  • Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 7. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 8. Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której filii bibliotek na terenie gminy może się ona znajdować. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z filii z uwzględnieniem tygodniowego terminu oczekiwania.
 9. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 3. Za uszkodzone zbiory Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Czytelników całej biblioteki, którym książki wypożyczone są podstawie kart zapisu.
 2. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2011r.

Jeśli przez wzgląd na swoją chorobę, niepełnosprawność lub wiek nie możesz przyjść do Biblioteki po ulubione książki, zadzwoń do nas!

Zamów potrzebną lekturę, a my dostarczymy ją bezpłatnie raz w miesiącu pod wskazany adres. Wystarczy zadzwonić w godzinach otwarcia Biblioteki od poniedziałku do piątku. Bibliotekarze pomogą w doborze lektury i udzielą niezbędnych informacji.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 • GBP (Kęty, ul. Wł. Reymonta 2): 33 8453102, 33 8452866
 • Filia Kęty – Podlesie (Kęty, ul. Żeromskiego 1): 33 8451600

 

Książka na telefon

 

Ambroży Grabowski

7.12.1782 r. - 3.08.1868 r

 

„Ja pochodzenia mego nie mam za ohydę,
Nie patrzę skąd wychodzę, ale dokąd idę.”

Ambroży Grabowski urodził się w Kętach, w licznej rodzinie. Ojciec Jan Chrzciciel Grabowski pochodził ze wsi Głębowice, matka Teresa z Florkiewiczów, wywodziła się z mieszczańskiego domu w Kętach.

Ojciec był organistą kościoła parafialnego w Kętach, Ambroży Grabowskigrał na skrzypcach i trąbie. Handlował też solą, winem, miodem, odlewał świece woskowe, oprawiał książki, robił klatki druciane, futeraliki na okulary, struny do skrzypiec, wykładał irchą drewniane szkatułki na srebra. W latach prosperity finansowej kupił dom murowany przy ul. Czanieckiej (obecnie Kościuszki nr 4), z obszernym ogrodem, w którym posadził drzewka owocowe i założył chmielnik (pozostałością po tej świetnej przeszłości Grabowskich jest dziś tablica pamiątkowa wmurowana na budynku przez obecnych właścicieli).Ambroży Grabowski - portret

Dzięki dobrej pozycji finansowej został wybrany burmistrzem Kęt, lecz zbyt często współdygnitarzy swoich, syndyka i rajców w gościnę do siebie zapraszał i tych hojnie przyjmował. Odwróciła się baczność jego od gospodarstwa, upadał zarobek i wnet powrócił na drogę ubóstwa („Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, tom I Kraków 1909 r.). Sprzedał wówczas dom baronowi Larischowi z Osieka, a nabył dom drewniany położony przy ulicy Kościelnej, bardzo blisko kościoła parafialnego, który spalił się w 1797 r., już po jego śmierci.

Ambroży był jednym z dziesięciorga rodzeństwa, do 14-roku życia mieszkał w Kętach. W latach 1788-1797 wychowywała go babka Zofia Florkiewiczowa. Dzięki jej zaradności Ambroży trafił w 1797 r. do krakowskiej księgarni Antoniego Gröbla, w której spędził 20 lat. W latach 1815-1818 był jej współwłaścicielem. W 1817 r. ożenił się z Józefą Nowakowską, a po jej śmierci, z Józefą Służewską (1833 r.). Miał siedmioro dzieci: pięć córek i dwóch synów. Córka Stefania z drugiego małżeństwa była żoną Karola Estreichera, znanego historyka literatury i teatru, kierownika Biblioteki Jagiellońskiej i matką Stanisława Estreichera, wydawcy „Wspomnień” Ambrożego Grabowskiego z 1909 r.

Od 1818 r. Ambroży prowadził własną niewielką księgarnię i antykwariat w domu Leszczyńskiego nr 24 na wejściu od ul. Grodzkiej. Od tego czasu znacznie poprawił się jego status materialny. Po ich zamknięciu w 1837 r. poświęcił się pracy nad dziejami Krakowa i okolic, zbierał materiały archiwalne i historyczne. Z tego okresu pochodzą „Teki Ambrożego Grabowskiego”,...potężne wolumina przepisywane, zbierane, komentowane, nawet troskliwie klejone w całości oprawiane jego własnemi rękami…(cyt. ze „Wspomnień”). Dotyczą wielu dziedzin. Są tam dokumenty i zapiski o charakterze osobistym i rodzinnym, odnoszące się do historii Krakowa oraz różnych miast i wsi, dziejów Polski, polskiej literatury i sztuki. W 1854 r. założył Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i był jego pierwszym prezesem. Był też członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

Ambroży Grabowski był człowiekiem pogodnym, pracowitym, obowiązkowym, skromnym, oszczędnym, z umiarem korzystającym z dobrobytu. Badał dawne obyczaje, sztukę, literaturę. Był księgarzem i mieszczaninem krakowskim, znanym gadułą, miłośnikiem dykteryjek i anegdot, zbieraczem „szlacheckich facecji”. W pracach swoich zwracał uwagę przede wszystkim na obyczaje, przedmioty i tradycje, ludzi i zabytki. Ustalił, że twórcą ołtarza Mariackiego był Wit Stwosz. Kolekcjonował pamiątki historyczne. Był miłośnikiem Krakowa, okolicznych miejscowości, rodzimych Kęt (opisał trzęsienie ziemi w Kętach), polskich gór, był turystą tatrzańskim. Zachwycał się pięknem Morskiego Oka, Panieńskich Skał, Bielan, Ojcowa, Prądnika, Krzeszowic i Tyńca. Z miłością patrzył na lud, zapisywał jego pieśni, podania i obyczaje. Jego zapiski są źródłem wiedzy o dawnym Krakowie i zwyczajach jego mieszkańców. Opisywał sposób ubierania się, jedzenia, zabawy, odnotował początek palenia węglem, „kurzenia” znienawidzonych przez siebie cygar, noszenia szelek i wolnych, nieobcisłych pantalonów, picie herbaty, urządzanie zbytkownych przyjęć z łososiem i szczupakiem. Był gorącym i uczuciowym patriotą, ale na własne społeczeństwo patrzył trzeźwo, rozumiał jego wady i błędy, położenie polityczne i niedojrzałe porywy. Był głęboko religijny. Pod koniec życia stracił wzrok i słuch, po śmierci spoczął na Cmentarzu Rakowickim.

Najważniejsze wydane prace:

 • Encyklopedia komiczna - 2 tomy (1807 r.)
 • Cuda i osobliwości natury i sztuki w różnych znajdujące się krajach - 2 tomy (1818)
 • Krótkie przypowieści dawnych Polaków czyli apophtegmata (1819)
 • Opis historyczny miasta Krakowa i jego okolic, wydawane później pod zmienionym tytułem: Kraków i okolice (1822, 1830, 1836, 1844, 1866, 1900)
 • Groby królów polskich w Krakowie (1835)
 • Starożytności historyczne polskie - 2 tomy (1840)
 • Ojczyste wspominki - 2 tomy (1845)
 • Listy króla Władysława IV (1845)
 • Przedrukował Pisma wierszem Mikołaja Reja (1848)
 • Słowniczek numizmatyczny (1849)
 • Dawne zabytki miasta Krakowa (1850)
 • Starożytnicze wiadomości o Krakowie (1852)
 • Skarbniczka naszej archeologii (1854)
 • Początek naszej ikonografii (1856)

Działalność pisarska Grabowskiego obejmowała lata 1807-1868. W ciągu 61 lat opublikował bardzo wiele prac, zebrał ogromną ilość rysunków malarzy, sztychów, drzeworytów, litografii. Gromadził dawne księgi, dokumenty, papiery. W 1909 r. wnuk Ambrożego, Stanisław Estreicher wydał 2 tomy zatytułowane „Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, w których pisze: Z górą pół wieku życia poświecił benedyktyńskiej pracy przepisywacza i uratował przez to lub uprzystępnił tysiące zabytków zwłaszcza krakowskich. Pozostałe po nim zbiory są też mozaiką i mieszaniną najrozmaitszych źródeł i pomników dziejowych. Składają się one ze stukilkudziesięciu ogromnych tomów…zszywanych i oprawianych najczęściej własnoręcznie przez właściciela, z których każdy posiada odrębną nazwę…

Sam Ambroży pisał o sobie.. To, com ja napisał, nie wychodzi za brzegi skromnych notat i nie da nikomu powodu do powiedzenia o mnie: porwał się z motyką na słońce. Podobne myśli wypowiadał wierszem:

A ja tę wielką księgę tym złożyłem końcem,
Aby, kiedy mnie tu już zabraknie pod słońcem….
Ona wskazała, żem żył, lichy sługa Boży,
A imię moje było: Grabowski Ambroży.

28 kwietnia 2000 r. Rada Miejska w Kętach nadała Gminnej Bibliotece Publicznej imię Ambrożego Grabowskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej nastąpiło 3 maja.

 

tablica

 

Z tej okazji władze miasta skierowały do Dyrekcji i Pracowników Biblioteki list o następującej treści:

 

W roku Wielkiego Jubileuszu Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach przyjęła za swojego patrona Ambrożego Grabowskiego. Jest to ważny moment historyczny w dziejach naszego miasta. Ma on dla nas – mieszkańców i władz samorządowych – wymiar patriotyczny. Pielęgnując tradycję pamiętamy nie tylko o zabytkach, ale i ludziach, którzy rozsławili nasze miasto.

Wierzymy, że dzisiejsza uroczystość sprawi, że młodzi ludzie będą chętniej odwiedzać Bibliotekę wiedząc, że patronuje jej znakomity rodak, księgarz i antykwariusz, wybitny badacz przeszłości kraju. Ufamy, że książki tu zgromadzone znajdą swoich gorliwych czytelników. W nich bowiem zapisana jest historia i mądrość Narodu, a czytanie to poznawanie siebie i własnych korzeni. Jest to wiedza potrzebna dla własnej satysfakcji i poczucia wewnętrznej wolności. Takiej wolności płynącej z książek oraz pełnej satysfakcji z pracy życzymy również Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki.

Przewodniczący Rady Miejskiej                               Burmistrz Gminy Kęty

      Józef Skudlarski                                                      Roman Olejarz

Zapraszamy z:

 • aktualnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy)

Zapisu można dokonać w siedzibie głównej w Kętach ul. Reymonta2 lub w każdej filii GBP (w Nowej Wsi, Bielanach, Łękach lub Kętach Podlesiu), przy czym zapisanie w filii upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich filiach oraz w siedzibie głównej.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem GBP. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

20 stycznia 1869 r. powstała Miejska Biblioteka. Rada Gminy Kęty powołała ją na wniosek burmistrza Leopolda Zajączka. Swą siedzibę znalazła w domu Piotra Hoffmana. Na pierwsze zakupy dzieł przeznaczono pięćdziesiąt zł r w.a. Ten cel wsparli datkami zarówno radni jak i wydział powiatowy w Oświęcimiu. Dyrektorem czytelni został ks. Franciszek Szotek...

Do sprawienia potrzebnych i użytecznych dzieł, rada gminy jednogłośnie uchwaliła…. (iż) upoważnieni są panowie assesorowie Juliusz Jakobi, Henryk Dołkowski i Stanisław Mrozowski… (Księga Uchwał Rady Gminnej z lat 1867-1878)
 

1877 r. Rada Gminna zezwala na zaprenumerowanie pisemek „Zagroda” i Włościanin”

1878 r. prezesem Czytelni został Zygmunt Kłodziński

1932 r. przeniesiono Czytelnię z budynku, który nabyło Towarzystwo Rolnicze „Skiba” do budynku, w którym mieścił się Sąd Grodzki

1949 r. powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, która przejęła resztki księgozbioru Czytelni Mieszczańskiej. W pierwszym roku liczyła ok. 1000 tomów i 80 czytelników

1952 r. przeniesiono bibliotekę do Domu Katolickiego, liczba woluminów – 6221, liczba czytelników 1675.

1955 r. utworzono filie biblioteki w Nowej Wsi i w Bielanach

1956 r. utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Witkowicach. Usytuowano ją w dawnym „dworze”. Księgozbiór liczył 1118 tomów, składał się z książek przejętych z punktu bibliotecznego oraz książek przekazanych przez bibliotekę w Kętach

1957 r.
 utworzono filię nr 1 w Kętach Podlesiu

1962 r. biblioteka w Kętach liczyła ponad 10.000 książek i 2.000 czytelników

1966 r. biblioteka w Kętach otrzymała pięciopokojowy lokal o pow. 120 m ² w Rynku pod nr 3 (ówczesny Plac XX-lecia).

1976 r. Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kęty

1977 r. powstała filia nr 2 na os. 700-lecia w Kętach

1981 r. w domu sąsiadującym z kamienicą nr 3 w Rynku ulokowano Oddział dla dzieci

1982 r. powstała filia w Łękach, zamknięto bibliotekę w Witkowicach

1984 r. powstały filie: nr 3 w Domu Kultury w Kętach,  w Bulowicach, Malcu, Witkowicach

1992 r. wpisano bibliotekę do rejestru instytucji kultury

1995 r. zbiory Wypożyczalni dla dorosłych (ok. 60 tys. woluminów) przeniesiono z Rynku do remontowanej kamieniczki przy ul. Reymonta 2 w Kętach

1996 r. zbiory Oddziału dla dzieci przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Reymonta 2

1996 r. powstała filia biblioteki w Urzędzie Gminy, obecna czytelnia prawna

1996 r. zlikwidowano filię nr 2 na os. 700-lecia

1997 r. zlikwidowano filię nr 3 w Domu Kultury

1997 r. ukończono remont obecnej siedziby, przy ul. Reymonta 2, prace ziemne i zagospodarowano podwórko biblioteczne

20 lutego 1997 r. uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki w Kętach przy ul. Reymonta 2

1998 r. ozdobiono południową i zachodnią elewację budynku biblioteki portretami św. Jana Kantego, Ambrożego Grabowskiego oraz polskich noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej

3 maja 2000 r. przy głównym wejściu od ul. Reymonta 2 wmurowano pamiątkową tablicę z imieniem Ambrożego Grabowskiego. Imię Ambrożego Grabowskiego Rada Miejska nadała bibliotece w kwietniu 2000 r.

2001 r.  zlikwidowano filie w Bulowicach i Malcu. Księgozbiory przekazano Szkole Podstawowej w Bulowicach oraz Szkole Podstawowej w Malcu

2002 r.  zlikwidowano filię w Witkowicach. Księgozbiór przekazano Szkole Podstawowej w Witkowicach

2005 r.  rozpoczęto komputeryzację zbiorów w programie Libra 2000

logo malopolskalogo dolina solylogo leaderlogo unia

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty

© 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla Social Extensions
lifecoachcertification.com