INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

IM.AMBROŻEGO GRABOWSKIEGO W KĘTACH

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 2, 32-650 Kęty.

tel. (033) 845 31 02

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres WWW: www.bibliotekakety.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pawła Lisa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora:

                                   Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
                                   ul. Wł. Reymonta 2
                                   32-650 Kęty

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z zaspakajaniem potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminy Kęty, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych i ich zwrotem oraz w celach statystycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,  Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach przyjęty Uchwałą nr XI/113/2011r. Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kętach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania

od administratora:

 1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
 3. usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VIII. Prawo do wycofania zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

REGULAMINY

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

Regulamin Mediateki

Regulamin Oddziału dla dzieci

Regulamin Filii GBP

Cennik opłat

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka pobiera opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Oddziału dla dzieci

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 2. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 3. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN  MEDIATEKI

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 • § 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z mediateki mogą korzystać wszyscy.
 2. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru udostępnień.
 3. Usługi reprograficzne podlegają ustalonym opłatom.
 4. W mediatece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Z mediateki mogą być wypraszani uciążliwi użytkownicy (zgodnie z Art.51. §1 Kodeksu Wykroczeń).

 • § 2. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
 1. W  mediatece korzystać można ze zbiorów całej biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma lub zbiory audiowizualne Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów mediateki Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem mediateki Czytelnik zwraca wszystkie zbiory, z których korzystał.

 • § WYPOŻYCZANIE

1.Zbiory mediateki (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

 1. 2. Wypożyczanie książek

a). za nieterminowe zwrócenie książek pobiera się opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 1. 3. Wypożyczanie czasopism:

a). jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres dwóch tygodni.

 1. 4. Wypożyczanie książek mówionych ( audiobook):

a). jednorazowo  można wypożyczyć 4 tytuły na okres jednego miesiąca,

b). ze zbiorów audio mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia-wyjątek stanowią lektury szkolne i bajki dla dzieci,

 b). w przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 5. Wypożyczanie filmów :

a). jednorazowo można wypożyczyć dwa tytuły na okres dwóch tygodni

b). ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia (wyjątek stanowią filmy animowane dla dzieci)

c). w  przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 6. Wypożyczanie e-czytników:

a). e-czytniki wypożycza się osobom pełnoletnim, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia (załącznik nr 1) u dyżurującego bibliotekarza na okres dwóch tygodniu

b). za nieterminowe zwrócenie e-czytników nalicza się opłatę określoną w cenniku opłat

 1. 7. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, czasopisma i zbiory audiowizualne z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 • § 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

 • § 4.PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z mediateki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Filii w Bielanach, Łękach, Nowej Wsi i Podlesiu.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować  bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może  zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  24 stycznia 2023r.

 

CENNIK OPŁAT

Zarządzenie nr 5/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 4 maja 2022 r.

 

w sprawie cennika opłat w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.) oraz § 12 pkt 4d Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zarządzam, co następuje:

 • §1

Wprowadza się cennik opłat dotyczący:

 1. Przetrzymywania zbiorów

Książki/audiobook/

Od jednego woluminu za każdy rozpoczynający się  miesiąc

2,00 zł

Filmy/e-czytniki

Od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

2,00 zł

 1. Upomnienia

Upomnienia zwykłe

5,00 zł

 1. Usług komputerowych

Wydruk czarno-biały

1 strona A4

1 zł

Wydruk kolorowy

1 strona A4

3,00 zł

 

 • §2

Traci moc zarządzenie 10/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach z dnia 14 maja 2021 r.

 • §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zapraszamy z:

 • aktualnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, studencka, prawo jazdy)

Zapisu można dokonać w siedzibie głównej w Kętach ul. Reymonta2 lub w każdej filii GBP (w Nowej Wsi, Bielanach, Łękach lub Kętach Podlesiu), przy czym zapisanie w filii upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich filiach oraz w siedzibie głównej.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem GBP. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Jeśli przez wzgląd na swoją chorobę, niepełnosprawność lub wiek nie możesz przyjść do Biblioteki po ulubione książki, zadzwoń do nas!

Zamów potrzebną lekturę, a my dostarczymy ją bezpłatnie raz w miesiącu pod wskazany adres. Wystarczy zadzwonić w godzinach otwarcia Biblioteki od poniedziałku do piątku. Bibliotekarze pomogą w doborze lektury i udzielą niezbędnych informacji.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 • GBP (Kęty, ul. Wł. Reymonta 2): 33 8453102, 33 8452866
 • Filia Kęty – Podlesie (Kęty, ul. Żeromskiego 1): 33 8451600

 

Książka na telefon

 

Ambroży Grabowski

7.12.1782 r. - 3.08.1868 r

 

„Ja pochodzenia mego nie mam za ohydę,
Nie patrzę skąd wychodzę, ale dokąd idę.”

Ambroży Grabowski urodził się w Kętach, w licznej rodzinie. Ojciec Jan Chrzciciel Grabowski pochodził ze wsi Głębowice, matka Teresa z Florkiewiczów, wywodziła się z mieszczańskiego domu w Kętach.

Ojciec był organistą kościoła parafialnego w Kętach, Ambroży Grabowskigrał na skrzypcach i trąbie. Handlował też solą, winem, miodem, odlewał świece woskowe, oprawiał książki, robił klatki druciane, futeraliki na okulary, struny do skrzypiec, wykładał irchą drewniane szkatułki na srebra. W latach prosperity finansowej kupił dom murowany przy ul. Czanieckiej (obecnie Kościuszki nr 4), z obszernym ogrodem, w którym posadził drzewka owocowe i założył chmielnik (pozostałością po tej świetnej przeszłości Grabowskich jest dziś tablica pamiątkowa wmurowana na budynku przez obecnych właścicieli).Ambroży Grabowski - portret

Dzięki dobrej pozycji finansowej został wybrany burmistrzem Kęt, lecz zbyt często współdygnitarzy swoich, syndyka i rajców w gościnę do siebie zapraszał i tych hojnie przyjmował. Odwróciła się baczność jego od gospodarstwa, upadał zarobek i wnet powrócił na drogę ubóstwa („Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, tom I Kraków 1909 r.). Sprzedał wówczas dom baronowi Larischowi z Osieka, a nabył dom drewniany położony przy ulicy Kościelnej, bardzo blisko kościoła parafialnego, który spalił się w 1797 r., już po jego śmierci.

Ambroży był jednym z dziesięciorga rodzeństwa, do 14-roku życia mieszkał w Kętach. W latach 1788-1797 wychowywała go babka Zofia Florkiewiczowa. Dzięki jej zaradności Ambroży trafił w 1797 r. do krakowskiej księgarni Antoniego Gröbla, w której spędził 20 lat. W latach 1815-1818 był jej współwłaścicielem. W 1817 r. ożenił się z Józefą Nowakowską, a po jej śmierci, z Józefą Służewską (1833 r.). Miał siedmioro dzieci: pięć córek i dwóch synów. Córka Stefania z drugiego małżeństwa była żoną Karola Estreichera, znanego historyka literatury i teatru, kierownika Biblioteki Jagiellońskiej i matką Stanisława Estreichera, wydawcy „Wspomnień” Ambrożego Grabowskiego z 1909 r.

Od 1818 r. Ambroży prowadził własną niewielką księgarnię i antykwariat w domu Leszczyńskiego nr 24 na wejściu od ul. Grodzkiej. Od tego czasu znacznie poprawił się jego status materialny. Po ich zamknięciu w 1837 r. poświęcił się pracy nad dziejami Krakowa i okolic, zbierał materiały archiwalne i historyczne. Z tego okresu pochodzą „Teki Ambrożego Grabowskiego”,...potężne wolumina przepisywane, zbierane, komentowane, nawet troskliwie klejone w całości oprawiane jego własnemi rękami…(cyt. ze „Wspomnień”). Dotyczą wielu dziedzin. Są tam dokumenty i zapiski o charakterze osobistym i rodzinnym, odnoszące się do historii Krakowa oraz różnych miast i wsi, dziejów Polski, polskiej literatury i sztuki. W 1854 r. założył Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i był jego pierwszym prezesem. Był też członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

Ambroży Grabowski był człowiekiem pogodnym, pracowitym, obowiązkowym, skromnym, oszczędnym, z umiarem korzystającym z dobrobytu. Badał dawne obyczaje, sztukę, literaturę. Był księgarzem i mieszczaninem krakowskim, znanym gadułą, miłośnikiem dykteryjek i anegdot, zbieraczem „szlacheckich facecji”. W pracach swoich zwracał uwagę przede wszystkim na obyczaje, przedmioty i tradycje, ludzi i zabytki. Ustalił, że twórcą ołtarza Mariackiego był Wit Stwosz. Kolekcjonował pamiątki historyczne. Był miłośnikiem Krakowa, okolicznych miejscowości, rodzimych Kęt (opisał trzęsienie ziemi w Kętach), polskich gór, był turystą tatrzańskim. Zachwycał się pięknem Morskiego Oka, Panieńskich Skał, Bielan, Ojcowa, Prądnika, Krzeszowic i Tyńca. Z miłością patrzył na lud, zapisywał jego pieśni, podania i obyczaje. Jego zapiski są źródłem wiedzy o dawnym Krakowie i zwyczajach jego mieszkańców. Opisywał sposób ubierania się, jedzenia, zabawy, odnotował początek palenia węglem, „kurzenia” znienawidzonych przez siebie cygar, noszenia szelek i wolnych, nieobcisłych pantalonów, picie herbaty, urządzanie zbytkownych przyjęć z łososiem i szczupakiem. Był gorącym i uczuciowym patriotą, ale na własne społeczeństwo patrzył trzeźwo, rozumiał jego wady i błędy, położenie polityczne i niedojrzałe porywy. Był głęboko religijny. Pod koniec życia stracił wzrok i słuch, po śmierci spoczął na Cmentarzu Rakowickim.

Najważniejsze wydane prace:

 • Encyklopedia komiczna - 2 tomy (1807 r.)
 • Cuda i osobliwości natury i sztuki w różnych znajdujące się krajach - 2 tomy (1818)
 • Krótkie przypowieści dawnych Polaków czyli apophtegmata (1819)
 • Opis historyczny miasta Krakowa i jego okolic, wydawane później pod zmienionym tytułem: Kraków i okolice (1822, 1830, 1836, 1844, 1866, 1900)
 • Groby królów polskich w Krakowie (1835)
 • Starożytności historyczne polskie - 2 tomy (1840)
 • Ojczyste wspominki - 2 tomy (1845)
 • Listy króla Władysława IV (1845)
 • Przedrukował Pisma wierszem Mikołaja Reja (1848)
 • Słowniczek numizmatyczny (1849)
 • Dawne zabytki miasta Krakowa (1850)
 • Starożytnicze wiadomości o Krakowie (1852)
 • Skarbniczka naszej archeologii (1854)
 • Początek naszej ikonografii (1856)

Działalność pisarska Grabowskiego obejmowała lata 1807-1868. W ciągu 61 lat opublikował bardzo wiele prac, zebrał ogromną ilość rysunków malarzy, sztychów, drzeworytów, litografii. Gromadził dawne księgi, dokumenty, papiery. W 1909 r. wnuk Ambrożego, Stanisław Estreicher wydał 2 tomy zatytułowane „Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, w których pisze: Z górą pół wieku życia poświecił benedyktyńskiej pracy przepisywacza i uratował przez to lub uprzystępnił tysiące zabytków zwłaszcza krakowskich. Pozostałe po nim zbiory są też mozaiką i mieszaniną najrozmaitszych źródeł i pomników dziejowych. Składają się one ze stukilkudziesięciu ogromnych tomów…zszywanych i oprawianych najczęściej własnoręcznie przez właściciela, z których każdy posiada odrębną nazwę…

Sam Ambroży pisał o sobie.. To, com ja napisał, nie wychodzi za brzegi skromnych notat i nie da nikomu powodu do powiedzenia o mnie: porwał się z motyką na słońce. Podobne myśli wypowiadał wierszem:

A ja tę wielką księgę tym złożyłem końcem,
Aby, kiedy mnie tu już zabraknie pod słońcem….
Ona wskazała, żem żył, lichy sługa Boży,
A imię moje było: Grabowski Ambroży.

28 kwietnia 2000 r. Rada Miejska w Kętach nadała Gminnej Bibliotece Publicznej imię Ambrożego Grabowskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej nastąpiło 3 maja.

 

tablica

 

Z tej okazji władze miasta skierowały do Dyrekcji i Pracowników Biblioteki list o następującej treści:

 

W roku Wielkiego Jubileuszu Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach przyjęła za swojego patrona Ambrożego Grabowskiego. Jest to ważny moment historyczny w dziejach naszego miasta. Ma on dla nas – mieszkańców i władz samorządowych – wymiar patriotyczny. Pielęgnując tradycję pamiętamy nie tylko o zabytkach, ale i ludziach, którzy rozsławili nasze miasto.

Wierzymy, że dzisiejsza uroczystość sprawi, że młodzi ludzie będą chętniej odwiedzać Bibliotekę wiedząc, że patronuje jej znakomity rodak, księgarz i antykwariusz, wybitny badacz przeszłości kraju. Ufamy, że książki tu zgromadzone znajdą swoich gorliwych czytelników. W nich bowiem zapisana jest historia i mądrość Narodu, a czytanie to poznawanie siebie i własnych korzeni. Jest to wiedza potrzebna dla własnej satysfakcji i poczucia wewnętrznej wolności. Takiej wolności płynącej z książek oraz pełnej satysfakcji z pracy życzymy również Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki.

Przewodniczący Rady Miejskiej                               Burmistrz Gminy Kęty

      Józef Skudlarski                                                      Roman Olejarz

logo malopolskalogo dolina solylogo leaderlogo unia

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty

bip

 

© 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Please publish modules in offcanvas position.