Klauzula informacyjna

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM.AMBROŻEGO GRABOWSKIEGO W KĘTACH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) informujemy, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty.

tel. (033) 845 31 02

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres WWW: www.bibliotekakety.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pawła Lisa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora:

                                   Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
                                   ul. Wł. Reymonta 2
                                   32-650 Kęty

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych lub zleconych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. A. Grabowskiego w Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach.  Przetwarzanie Pani/ Pana danych może się również odbywać na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub na potrzeby zawarcia umowy lub przed jej zawarciem (Art. 6 ust, 1 lit b RODO).

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. A. Grabowskiego w Kętach obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądaniaod administratora:

 • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
 • usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VIII. Prawo do wycofania zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

 

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader